Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

280
dagen wachtend op antwoord

Het bericht inzake kansloze aangiftes bij mensenhandel


2017Z13665

Vragen van de leden Van Nispenen Jasper van Dijk (beiden SP) aan de
minister van Veiligheid en Justitie over het bericht inzake kansloze
aangiftes bij mensenhandel. (ingezonden 12 oktober 2017)

1
Bent u bekend met het artikel 'kansloze aangiftes' van OneWorld, waarin een
slachtoffer van mensenhandel het traject na het doen van zijn aangifte
omschrijft? 1)

2
Hoe komt het dat een derde van de aangiftes al binnen een maand wordt
geseponeerd? Heeft dit te maken met de capaciteit bij de politie of bij het
Openbaar Ministerie (OM)?

3
Deelt u de mening dat het hoge aantal sepots slachtoffers van mensenhandel
ontmoedigt om aangifte te doen? Kunt u uw antwoord toelichten?

4
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat er wel aangifte gedaan
wordt om dit vreselijke misdrijf adequaat aan te pakken en daarnaast de
grootte van het probleem van mensenhandel inzichtelijk te maken?

5
Wat is de voortgang van de uitvoering van de motie-Van Nispen/Volp over een
effectievere bestrijding van mensenhandel, waarin verzocht is om in overleg
te gaan met de nationale politie, het OM, de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en het Strategisch Overleg Mensenhandel om te bespreken wat
nodig is om ervoor te zorgen dat mensenhandel effectiever kan worden
bestreden en dat dit een prioriteit blijft? 2)

6
Klopt het dat de helft van de West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel
kiest voor een reguliere asielprocedure in plaats van de verblijfsprocedure
mensenhandel? Zo ja, deelt u de mening dat dit onwenselijk is als dit ertoe
leidt dat mensenhandel onbestraft blijft?

7
Vind u het, gezien het hoge aantal sepots, terecht dat de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) mensenhandel alleen aannemelijk acht als de dader
veroordeeld is? Kunt u uw antwoord toelichten?

8
Komt het voor dat vluchtelingen ook een verblijfsstatus krijgen indien de
dader niet gevonden en veroordeeld wordt? Zo ja, hoe vaak?

9
Welke stappen bent u van plan te nemen om de aangiftebereidheid te
verhogen? Deelt u de mening dat er in het kader van een effectieve aanpak
van mensenhandel moet worden bezien of er een betere invulling van de B8/3-
procedure mogelijk is om dezelfde rechtsbescherming die de asielregeling
biedt aan slachtoffers van mensenhandel te bewerkstelligen, waardoor
aangiftebereidheid als onderdeel daarvan wordt vergroot? 3)

1)Deel 4: Kansloze aangiftes, oneworld,
https://www.oneworld.nl/migratie/deel-4-kansloze-
aangiftes/?utm_content=buffer0b419&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm
_campaign=buffer
2)Motie van de leden Van Nispen en Volp over een effectievere bestrijding
van mensenhandel, Kamerstuk 28638 nr. 153
3)Motie van de leden Van Nispen en Volp over een betere invulling van de
B8/3-procedure, Kamerstuk 28638 nr. 154
  • Ingediend: 12-10-2017