Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

280
dagen wachtend op antwoord

Verloskundigen die massaal hun contract opzeggen bij de zorgverzekeraars2017Z13663

Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over verloskundigen die massaal hun contract opzeggen bij
de zorgverzekeraars (ingezonden 12 oktober 2017)

1
Wat vindt u ervan dat verloskundigen massaal hun contract opzeggen bij
zorgverzekeraars, omdat zorgverzekeraars weigeren het vastgestelde tarief
uit te betalen aan verloskundigen? 1)

2
Kunt u aangeven waarom zorgverzekeraars precies bezwaar aantekenen tegen de
door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) afgegeven tariefverhoging voor
verloskundige zorg voor 2018? 2)

3
Klopt het dat de procedure van bezwaar door de zorgverzekeraars bij de NZa
zo lang duurt dat er pas een uitspraak van de NZa is na de
contracteerperiode van verloskundigen? Zo ja, is het dan niet begrijpelijk
dat verloskundigen weigeren te tekenen? Wat gaat u doen om hen te helpen?

4
Wat vind u van de situatie dat er geen mogelijkheid is voor verloskundigen
om te onderhandelen, daar zij moeten teken bij het kruisje? Vindt u dit
acceptabel? Hoe gaat u deze impasse doorbreken?

5
Wat betekent het bezwaar van zorgverzekeraars tegen de tariefstijging voor
verloskundige praktijken die een meerjarencontract hebben getekend?
Ontvangen zij daardoor ook geen tariefstijging? Vindt u dit eerlijk? Kunt u
uw antwoord toelichten?

6
Deelt u de mening dat indien niet genoeg contracten worden afgesloten,
zorgverzekeraars te maken krijgen met regios waar zij een tekort aan zorg
hebben ingekocht. Dit is in strijd met hun zorgplicht. Wat is uw oordeel
hierover?

7
Hoe gaat u ervoor zorgen dat basiszorg behouden blijft in plaats dat
zwangeren moeten bij betalen bij de verloskundige?

8
Is het mogelijk dat zorgverzekeraars die geen contracten aangaan met
verloskundige praktijken, deze zorg gaan inkopen bij ziekenhuizen, waardoor
de geboortezorg verschuift naar de tweede lijn? Hoe kijkt u hier tegenaan?
9
Wat is uw reactie op het gegeven dat zwangere vrouwen flink kunnen
bijbetalen voor basiszorg indien zij zorg ontvangen van niet
gecontracteerde verloskundige praktijken,zij de rekening moeten pinnen in
de praktijk en maar moeten afwachten of de zorgverzekeraar het vergoed?
Vindt u dit wenselijk?

10
Hoe verhoudt de post verhoogde tarieven van de NZa, zoals opgenomen in de
begroting, zich tot het bezwaar van de zorgverzekeraars? Kunt u garanderen
dat de verhoging van het tarief van verloskundigen in de begroting
gehandhaafd blijft voor de verloskundigen en niet wordt bestemd voor andere
doeleinden binnen of buiten de geboortezorg (zoals de door zorgverzekeraars
zo gewenste integrale bekostiging)? 3)

11
Welke maatregelen zult u op korte termijn treffen om ervoor te zorgen
datzorgverzekeraars tarieven vergoeden, conform de tariefstijging die de
Nza heeft aangegeven, om grote problemen in de verloskundige zorg te
voorkomen? Hoe gaat u dit bewerkstelligen? Kunt u uw antwoord toelichten?

12
Wat is de rol van de NZa in deze? Hoe gaat u ervoor zorgen dat
verloskundigen, voordat de nieuwe contracteerperiode voorbij is, een
uitspraak kunnen verwachten van de NZA?

1)https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2196571-verloskundigen-zeggen-massaal-
contract-met-zilveren-kruis-op.html
2)https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-
overzicht/detail/zorgverzekeraars-tekenen-bezwaar-tegen-tariefbeschikking-
2018-aan/2146
3)Begroting VWS 2018, pagina 168, 171 en 222
  • Ingediend: 12-10-2017