Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

282
dagen wachtend op antwoord

De Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is


2017Z13509

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken
over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is.
(ingezonden 10 oktober 2017)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht Ombudsman: opkoopregeling Groningse
huizen verliep niet eerlijk? 1)

2
Is het experiment met het opkopen van onverkoopbare Groningse huizen door
de Nationaal Cordinator Groningen (NCG)naar uw mening eerlijk en
transparant verlopen? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Wat vindt u van de kwalificatie dat er een loterij is gemaakt van de
ellende van de Groningers?

4
Was ofbent u bekend met het feit dat de werkwijze en de selectiecriteria
daarbij onduidelijk waren?

5
Klopt het dat de klacht van een uitgelote huiseigenaar door uw ministerie
en de NCG niet is behandeld volgens de reguliere klachtenprocedure van de
Algemene wet bestuursrecht? Waarom was dat?

6
Ishet waar dat de juridische status van de afwijzingsbrief die 129
uitgelote huiseigenaren hebben ontvangen niet duidelijk is? Bent u in dit
licht bereid om deze afwijzingen te herbezien en te heroverwegen? Zo nee,
waarom niet?

7
Wat is uw reactie op het feit dat de Nationale Ombudsman stelt dat de
klacht over de opkoopregeling niet op zichzelf staat?

8
Wat is uw reactie op het verwijt dat ''(b)urgers rekenen op een betrouwbare
overheid, maar de overheid blijkt te loten om andermans ellende''? Trekt u
zich dit aan? 1)

9
Wat vindt u van de opmerking: ''De bestuurlijke spaghetti is in Groningen
nog steeds niet van het bord. Van herstel van vertrouwen, een actieve
regierol van de Rijksoverheid, transparantie en een ruimhartige
schadevergoeding is in de praktijk nog geen sprake''? Wat denkt u daaraan
te doen? 1)

10
Kunt u uitleggen waarom er na de vele Kamerdebatten, de tientallen moties,
de schier oneindige aantallen van mondelinge en schriftelijke vragen, het
optuigen van een Centrum Veilig Wonen en het installeren van een Nationaal
Cordinator Groningen, nog steeds sprake is van het ontbreken van herstel
van vertrouwen en gebrek aan regie van de Rijksoverheid? Is het feit dat
die regierol ontbreekt naar uw mening de oorzaak van dat gebrek aan
transparantie en het ontbreken van het herstel van vertrouwen? Kunt u uw
antwoord toelichten?

11
Is het feit dat er nog steeds geen sprake is van een ruimhartige
schadevergoeding, gelegen in de nog steeds overheersende invloed van de NAM
in Groningen? Zo nee, waarom niet?

12
Bent u bereid met spoed - in plaats van de opkooploterij - voor de
getroffen Groningers een Moerdijk-regeling (een vangnetregeling met een
verkoopgarantie) te ontwikkelen en in te stellen? 2) Zo nee, waarom niet?

1) https://nos.nl/artikel/2196457-ombudsman-opkoopregeling-groningse-huizen-
verliep-niet-eerlijk.html
2) https://www.moerdijk.nl/Moerdijkregeling
  • Ingediend: 10-10-2017