Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

282
dagen wachtend op antwoord

Chinese moslims die hun korans moeten inleveren


2017Z13508

Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de minister van Buitenlandse Zaken over
Chinese moslims die hun korans moeten inleveren. (ingezonden 10 oktober
2017)

1
Bent u bekend met het bericht Chinese moslims moeten hun korans
inleveren? 1)

2
Wat vindt u van de berichtgeving dat de Chinese autoriteiten moslims
verplichten hun koran, gebedsmatje en andere islamitische spullen in te
leveren? Acht u dit in strijd met de fundamentele mensenrechten? Zo ja, wat
gaat u concreet doen om deze wantoestanden te adresseren? Zo nee, waarom
niet?

3
Klopt het dat de Chinese overheid daarnaast nieuwe
onderdrukkingsmaatregelen heeft genomen in de provincie Xinjiang, zoals het
verbieden van een baard en het hebben van een islamitische naam? 2) Zo ja,
wat vindt u hiervan?

4
Wat vindt u van eerdere berichtgeving dat de Chinese overheid de inwoners
van de provincie Xinjiang verplicht om een spionage applicatie te
downloaden en verplicht een GPS-systeem in autos te installeren? 3)

5
Deelt u de meningdat het onacceptabel is dat de Chinese overheid
religieuze vrijheden van Chinese moslims beperkt en zelfs afneemt? Zo nee,
waarom niet?

6
Deelt u de meningdat de bovenstaande gevallen geen toevallige incidenten
zijn, maar het resultaat zijn van een systematisch onderdrukkingsbeleid van
de Chinese regering? Zo ja, bent u bereid om uw afschuw hierover uit te
spreken in de richting van de regering van China? Zo nee, waarom niet?

7
Bent u bereid om van de Chinese autoriteiten een officile reactie te
vragen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen?

8
Deelt u de mening dat de internationale gemeenschap alles in het werk moet
stellen om China te bewegen onrechtmatig geweld tegen Chinese moslims te
staken? Zo ja, welke concrete initiatieven gaat u in dat verband
ontplooien, ook op EU-niveau, die verder gaan dan symbolische kritiek? Zo
nee, waarom niet?

9
Is de Nederlandse regering bereid om binnen de handelsbetrekkingen met
China, die door de Nederlandse regering worden gefaciliteerd, deze vorm van
onderdrukking tegen de Oeigoerse moslims blijvend aan te kaarten? Zo nee,
waarom niet?

10
Kunt u concreet aangeven in welke bilaterale contacten en door welke
overheidsfunctionarissen de Nederlandse zorgen over de
mensenrechtensituatie in Xinjiang zijn overgebracht aan de Chinese
autoriteiten?

11
Draagt Nederland, zoals via projecten uit het mensenrechtenfonds, nog
steeds bij aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Oeigoerse
gebieden? Zo ja, welke concrete activiteiten zijn hier in de afgelopen
jaren mee ontplooid en hoeveel middelen heeft de Nederlandse regering hier
per jaar voor vrijgemaakt? Zo nee, waarom niet?

12
Biedt het door u geconstateerde gebrek aan controleerbare bronnen van
berichten die binnenkomen uit en over Xinjiang 4) een aanleiding om in
internationaal verband aan te sturen op een vorm van een 'fact finding
mission' of internationaal onderzoek, om op een meer gefundeerde wijze
uitspraken te kunnen doen over mensenrechtenschendingen in Xinjiang? Zo ja,
hoe gaat u hier uiting aan geven? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-chinese-moslims-moeten-hun-
korans-inleveren-~a0413753/
2) https://www.nu.nl/buitenland/4586463/china-verbiedt-oeigoeren-lange-
baarden-dragen.html
3) https://www.volkskrant.nl/buitenland/chinese-overheid-verplicht-inwoners-
provincie-xinjiang-om-spionage-app-te-downloaden~a4507901/
4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014-2015, nr. 3092
  • Ingediend: 10-10-2017