Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

283
dagen wachtend op antwoord

Verdringing, werken zonder loon en de plaspas in Den Bosch


2017Z13448

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid over verdringing, werken zonder loon en de plaspas in
Den Bosch (ingezonden 9 oktober 2017)

1
Kent u het artikel Den Bosch botviert de Participatiewet vooral op
vluchtelingen 1), waaruit blijkt dat het werk-ontwikkelbedrijf Weener XL
van de gemeente Den Bosch mensen op intimiderende wijze aan nutteloos werk
zet en waarbij sprake is van concurrentievervalsing en verdringing van
betaalde arbeid?

2
Heeft de Gemeente Den Bosch een verdringingstoets uitgevoerd? Zo ja, wat is
uw reactie hierop?Bent u bereid de uitkomst naar de Kamer te sturen? Gaat
u hierover met de gemeente in gesprek?

3
Hoeveel mensen met een indicatie in het kader van de Wet Sociale
Werkplaatsen (SW-indicatie) zijn ontslagen naar aanleiding van het nieuwe
meetinstrument arbeidscapaciteit en waarom?

4
Wat is uw reactie op beschuldigingen van concurrentievervalsing, zoals deze
onder andere in het zwartboek naar voren komen (Ik had een succesvol
klusbedrijf wat lekker liep, maar toen begon Weener XL een klusbedrijf dat
goedkoper was dan mijn bedrijf. Ik verloor dus steeds meer opdrachten
doordat Weener XL met gratis arbeidskrachten werkte.)? 2)

5
Bent u bereid de mogelijke concurrentievervalsing door Weener XL en De
Schoonmaakcoperatie te onderzoeken?

6
Welke controles hebben vanuit het ministerie en de Inspectie SZW
plaatsgevonden op verdringing en concurrentievervalsing?

7
Klopt het dat de mensen die werken voor De Schoonmaakcoperatie, niet
volgens de schoonmaak CAO betaald krijgen? Zo ja, bent u bereid het
ontduiken van CAOs te veroordelen? Zo nee, waarom niet?

8
Hoeveel minder krijgen schoonmakers betaald die werken voor De
Schoonmaakcoperatie dan mensen die wel onder de schoonmaak CAO werken?

9
Welke actie gaat u ondernemen op het ontduiken van de CAO door De
Schoonmaakcoperatie?


10
Welke kansen hebben bedrijven die zich wel aan de schoonmaak CAO houden om
schoonmaakwerkzaamheden voor de gemeente uit te voeren?

11
Worden de winsten van De Schoonmaakcoperatie toegevoegd aan het eigen
vermogen of vloeien deze terug naar de gemeentekas? Welk bedrag betrof dit
in 2016?

12
Hoeveel mensen zijn in de jaren 2016 en 2017 te werk gesteld met behoud van
uitkering door Weener XL? Betrof dit participatieplaatsen of
Werkervaringsplaatsen? Welke begeleiding en onderricht kregen de
bijstandsgerechtigden? Betrof het individuele leertrajecten?

13
Hoeveel mensen zijn in 2016 en 2017 te werk gesteld met behoud van
uitkering via De Schoonmaakcoperatie? Betrof dit de participatieplaatsen
of Werkervaringsplaatsen? Welke begeleiding en onderricht kregen de
bijstandsgerechtigden? Betrof het individuele leertrajecten?

14
Hoeveel van de te werk gestelde mensen zijn na dit traject in vaste dienst
genomen?

15
Wat is de gemiddelde duur dat bijstandsgerechtigden zonder loon werken via
Weener XL respectievelijk De Schoonmaakcoperatie?

16
Wat vindt u ervan dat de meeste contracten voor twee jaar min een dag zijn,
waarna mensen vaak in de Werkloosheidswet (WW) komen (die niet op het
gemeentelijk budget rust) en daarna weer in de bijstand, waarna het traject
weer opnieuw kan beginnen? Onderschrijft u dat deze vaak toegepaste
carrousel van uitkeringsgerechtigden weliswaar een verlichting betekent
voor het gemeentelijk budget, maar niet een weg naar boven betekent voor de
uitkeringsgerechtigden?

17
Wat vindt u van de klachten over de behandeling van mensen door Weener XL,
zoals een denigrerende behandeling, het niet rekening houden met handicaps
en nutteloze werkzaamheden, zoals genoemd in het artikel en in het
Zwartboek van de SP Den Bosch?

18
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de mensen in vuile en slecht
geventileerde ruimtes moeten werken? Wat gaat u hiertegen ondernemen?

19
Onderschrijft u dat werknemers altijd toegang moeten hebben tot sanitaire
voorzieningen en dat een plaspassysteem nogal denigrerend is?

20
Heeft u in het artikel ook gelezen dat Fred Monsma, die zijn baan als
verslaggever bij het Brabants Dagblad verloor,na 32 jaar in vaste
dienstgedwongen werd om Weener XL kindersnoeppizza's voor fabrikant Look-
O-Look te maken om 'werkritme' op te doen? Onderschrijft u dat dit geen
passend re-integratietraject is? Deelt u de mening dat het zogenaamd leren
opdoen van werkritme niet misbruikt mag worden om bijstandsgerechtigden
zonder loon commercile werkzaamheden te laten doen?

21
Welke inspanningen doet Weener XL om vluchtelingen de Nederlandse taal te
leren?

22
Wat vindt u van het gegeven dat vluchtelingen niet worden geholpen
Nederlands te leren omdat het draaien van productie centraal staat, met als
voorbeeld de vluchteling die zelf een stageplek heeft geregeld bij een
verzorgingshuis waar ze wel Nederlands kan spreken- en hiermee moet
stoppen van Weener XL? Wat vindt u van het feit dat vluchtelingen
uitsluitend met andere vluchtelingen moeten werken waardoor niemand
Nederlands leert?

1) https://www.volkskrant.nl/opinie/den-bosch-botviert-de-participatiewet-
vooral-op-
vluchtelingen~a4519537/?hash=b6b205f0124d8d6e4b30cabd01142731c4b33200
Volkskrant 2 oktober 2017
2) https://denbosch.sp.nl/nieuws/2016/01/sp-den-bosch-weener-xl-maakt-
mensen-klein
  • Ingediend: 09-10-2017