Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

359
dagen wachtend op antwoord

Het MH17 archief


2017Z10569

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie
over het MH17 archief. (ingezonden 25 juli 2017)

1
Herinnert u zich dat Kamer de motie Omtzigt 1) heeft aangenomen die de
regeringverzocht
a. de rijksarchivaris opdracht te geven een apart archief op te zetten,
alsmede een index van MH17-materiaal;
b.al het MH17-materiaal dat beschikbaar is, inclusief e-mails,
aanwezigheidsregistraties en logboeken van beide commissies, alsmede
diplomatieke memo's, beschikbaar te stellen aan de rijksarchivaris;
c.te bewerkstelligen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) hetzelfde doen?

2
Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef: Uitgangspunt is dat onder
verantwoordelijkheid van de algemene rijksarchivaris een index wordt
opgesteld met betrekking tot het archiefmateriaal MH17. Om te zorgen dat
alle MH17-documenten duurzaam en toegankelijk gearchiveerd worden, wordt
een tijdelijke projectleider aangesteld 2)?

3
Bent u bekend met artikel 3 van de Archiefwet die duidelijk stelt: De
overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden
in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, [..],
dus dat de archiefbescheiden geordend en toegankelijk dienen te zijn?

4
Klopt het dat het projectplan Project Blijvend in ons geheugen: nationale
crisis MH17 Cordinatie op het blijvend bewaren van de informatie over de
nationale crisis MH17 binnen de centrale overheid, onder punt 7 (deadline:
1 maart 2017) ook voorziet in een werkwijze om de duurzame
toegankelijkheid van de overheidsinformatie vast te stellen en waar nodig
te bevorderen en dat daarvoor voldaan moet worden aan de dertien
kwaliteitseisen betreffende duurzame toegankelijkheid van
overheidsinformatie?

5
Klopt het dat de volgende vijf eisen onderdeel zijn van de dertien
kwaliteitseisen duurzame toegankelijkheid overheidsinformatie? 3)
Eis 1: Er is een informatiemodel waarin alle informatieobjecten zijn
beschreven die de organisatie ontvangt en creert.
Eis 4: Er is een zoekfunctie waarmee alle informatieobjecten vindbaar,
binnen redelijk tijd en inspanning.
Eis 5: Van elk informatieobject is een weergave beschikbaar, binnen
redelijke tijd en inspanning.
Eis 6: Van elk informatieobject is een export beschikbaar, binnen redelijke
tijd en inspanning.
Eis 7: Een informatieobject is toegankelijk voor iedereen die op basis van
regelgeving en beleid inzagerecht heeft.

6
Is het u opgevallen dat u anderhalf jaar later een lijst publiceert met
organisaties die allemaal zelf hun informatie blijven bewaren, geen index
verschaffen van de informatieobjecten die zij beschikbaar hebben, zodat
zelfs voor een expert niet duidelijk is welke informatie waar beschikbaar
is? 4)

7
Klopt het dat de archiefbescheiden nu pas na 20 jaar aan het Nationaal
Archief overgedragen worden, zodat er tot die tijd geen sprake is van een
inzichtelijk archief en er dus niet een centrale zoekfunctie is?

8
Kunt u ervoor zorg dragen dat elke archiefvormer die een archief over MH17
heeft, ofwel publiekelijk een lijst maakt van alle informatie-objecten die
het onder zijn hoede heeft, ofwel een publieke zoekfunctie beschikbaar
stelt met alle informatieobjecten?

9
Kunt u bij de beantwoording van deze vraag een lijst doen toekomen van de
publieke zoekmachines naar MH17-documenten (in ieder geval de openbare
documenten, die nu niet van belang zijn voor het lopende strafrechtelijke
onderzoek) of de lijsten met de informatiedocumenten?

10
Indien er geen zoekmachine en geen lijst is en komt, meent u dan werkelijk
dat het MH17-archief de doelstelling van het project haalt, namelijk de
informatie blijvend en toegankelijk bewaren voor de nabestaanden,
toekomstige onderzoekers en de centrale overheid zelf (aldus het eerder
genoemde projectplan, paragraaf 2)?

11
Ziet u mogelijkheden om wel een centrale zoekfunctie te maken voor alle
deelarchieven? Zo ja, op welke termijn en zo nee, waarom niet?

12
Klopt het dat de bedoeling is om de mails, tweets, apps, foto's en
filmpjesdie direct daarna gestuurd zijn, te bewaren? 5)

13
Is het gelukt om van de sleutelfiguren, zoals gedentificeerd door het WODC-
onderzoek, deze informatie (tweets, apps en mail) veilig te stellen?

14
Zijn er bij het samenstellen van het archief nog problemen aan het licht
gekomen, zoals informatieobjecten die gewist of onvindbaar zijn? Zo ja,
kunt u dan een lijst doen toekomen van zaken die niet meer teruggevonden
konden worden?

15
Kunt uvan ondestaandeaangeven of zij in het geheel bewaard gebleven
zijn,welke archiefdrager erover beschikt enwie recht op inzage heeft:
-de originele NOTAMS, die vermeld staan in het OVV-rapport en op 14 juli
op de geplande vliegroute van de MH17 van kracht waren;
- de afspraken die met de sleutelinformanten van het WODC-onderzoek gemaakt
zijn, over de vertrouwelijkheid van de interviewverslagen,
- de interviewverslagen met de sleutelinformanten van het WODC-onderzoek
naar het handelen van de regering na het neerhalen van de MH17, uitgevoerd
door de universiteit Twente,
- de JIT-overeenkomst MH17(waarschijnlijk deels geheim vanwege operationele
informatie);
- de diplomatieke memos zoals het Kiev memorandum van 14 juli,
- het OVSE-document van 7 maart 2014, waarin werd gewaarschuwd voor de
aanwezigheid van illegale wapens en mogelijke gevaren voor de luchtvaart
boven Oekrane (OVV-rapport, pag. 201 en 255),
- de afspraken die in 2013 met luchtvaartmaatschappijen zijn gemaakt over
het doen uitgaan van meldingen en waarschuwingen betreffende
luchtvaartveiligheid 6),
de aanwezigheidsregistraties van beide commissies (Ministerile Commissie
Crisisbeheersing (MCCb), enInterdepartementale Commissie Crisisbeheersing
(ICCb)),
- de logboeken van beide commissies (MCCb en ICCb) en
- de notulen van aanwezigheidsregistraties van beide commissies (MCCb en
ICCb)?
Kuntu bovengenoemdezaken openbaar maken voor zover onderdelen hiervan
openbare informatie betreffen?

16
Kunt u deze vragen n voor n, uitgebreid, precies en binnen de
gebruikelijke termijn beantwoorden?

1) Kamerstuk 33 997, nr. 73
2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 5363, antwoord op
vraag 10
3) Nationaal archief:
https://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Kwaliteitseisen
4) Kamerstuk 33 997, nr. 99
5) https://www.doc-direkt.nl/actueel/nieuws/2017/03/27/vliegtuigramp-vlucht-
mh17-blijvend-in-ons-geheugen
6) Kamerstuk 33 997, nr. 71, vraag 7

  • Ingediend: 25-07-2017