Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

De omgeving van Chemours die sterk vervuild blijkt


2017Z10564

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu over de omgeving van Chemours die sterk vervuild
blijkt. (ingezonden 24 juli 2017)

1
Bent u op de hoogte van het artikel Omgeving Chemours blijkt sterk
vervuild?1)

2
Wat voor risicos lopen mensen als ze fruit en groenten uit eigen tuin eten
in de omgeving van Chemours? Op welke manier worden mensen hiervoor door de
overheid gewaarschuwd? Kunnen mensen schade als gevolg van de vervuiling,
ook als het gaat om zelf geteelde fruit en groenten, verhalen op Chemours?

3
Klopt het dat in een omtrek van meer dan een kilometer de concentratie GenX
zo hoog is datdit een mogelijk gevaar vormt voor de gezondheid? Is dit ook
het geval voor perfluoroctaanzuur (PFOA)?

4
Kunt u nader omschrijven wat de gevolgen voor de gezondheid van de
blootstelling aan PFOA en GenX-stoffen zijn bij de concentraties die nu
gevonden zijn?

5
In hoeverre sluiten deze resultaten aan bij eerder onderzoek van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) van bloedwaardes van
omwonenden waaruit aanwijzingen te vinden waren dat langer wonen in de
omgeving van Chemours een verhoging van PFOA in het bloed als gevolg kan
hebben?

6
Hoe kan het dat toxicologen van de Vrije Universiteit Amsterdamdit hebben
vastgesteld en niet inspecteurs van Chemours en/of de overheid? Op welke
manier wordt door de overheid gecontroleerd op de aanwezigheid van
schadelijke chemicalin rond vervuilende industrie?

7
Op welke manier wordt gecontroleerd of Chemours PFOA uitstoot en daar niet
mee gestopt is zoals tot nu toe wordt aangenomen? Kunt u bevestigen dat
Chemours sinds 2012 geen PFOA meer produceert en uitstoot? Wanneer is dit
voor het laatst gecontroleerd? Wat was toen de conclusie?

8
Bent u bereid een nadere analyse te laten uitvoeren om te kijken hoe groot
het gevaar voor de volksgezondheid precies is, zowel als het gaat om GenX
als om PFOA?

9
In hoeverre wordt, conform de motie Van Eijs/Krger over het proactief
aanbieden van een bloedonderzoek 2), proactief een bloedonderzoek
aangeboden aan omwonenden? Vanaf wanneer kunnen mensen zich laten testen en
tot wanneer? Worden GenX-stoffen ook meegenomen in de bestaande en geplande
onderzoeken?

10
Zijn er bij u andere gevallen bekend van te hoge concentraties GenX en PFOA
rond fabrieken? Op welke manier wordt gecontroleerd of dit zich ook bij
andere fabrieken voordoet?

1) Volkskrant, 21 juli 2017
2) Kamerstuk 28 089, nr. 39
  • Ingediend: 24-07-2017