Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

Zorgen die er bij het Staatstoezicht op de Mijnen bestaan over de veiligheid bij delfstoffenwinning en geothermie


2017Z10563

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van
Economische Zaken over zorgen die er bij het Staatstoezicht op de
Mijnenbestaan over de veiligheid bij delfstoffenwinning en geothermie.
(ingezonden 24 juli 2017)

1
Kent u het artikel De Nederlandse ondergrond is op dit moment nog een
jungle', waarin de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) zijn zorgen 1) uit over de veiligheid van de verschillende vormen
van delfstofwinning die nu plaatsvinden in Nederland?

2
Wat is uw reactie op de uitspraken van de inspecteur-generaal dat hij de
wereld niet langer de indruk wil geven dat we kunnen toetsen wat veilig is
en dat er nergens een accuraat model is dat de bevingen kan voorspellen?
Wat betekent dit voor het beleid omtrent delfstofwinning?

3
Deelt u de zorgen van de inspecteur-generaal dat de nieuwe, veelal kleine
partijen bij de winning van delfstoffen op de Noordzee, mogelijke
calamiteiten niet kunnen opvangen omdat een calamiteitenplan ontbreekt of
omdat er onvoldoende financile planning is? Op welke wijze gaat u hier op
toezien?

4
Hoe is het mogelijk dat er op dit moment volgens het SodM veertien partijen
geothermie exploiteren, terwijl geen daarvan een geldig winningsplan heeft?
Welke maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat bedrijven zonder de
juiste papieren en dus illegaal geothermie exploiteren? Hoe zijn de
risicos bij deze geothermieprojecten in kaart gebracht bij deze projecten
als geldige winningsplannen ontbreken? Hoe gaat u optreden tegen bedrijven
die geothermie exploiteren zonder geldigwinningsplan?

5
Deelt u de mening van de inspecteur-generaal dat er heldere regels moeten
komen die beter aansluiten bij de risicos en dat er vanwege de vele
boringen naar aardgas, aardwarmte, zout en water er duidelijkere afspraken
nodig zijn over waar mijnbouw plaats vindt en waar niet? Zo ja, op welke
wijze gaat u hier vorm aan geven? Zo nee, waarom niet?

1) Financieel Dagblad, 21 juli 2017
  • Ingediend: 24-07-2017