Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

De samenwerking tussen KLM en Air France


2017Z10561

Vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) en Visser en Aukje
de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
en de minister van Financin over de samenwerking tussen KLM en Air France.
(ingezonden 24 juli 2017)

1
Heeft u kennisgenomen van de berichten over de samenwerking tussen Air
France en KLM 1) op 18 juli 2017 2)?

2
Heeft u ook kennisgenomen van het rapport de relatie tussen Air France en
KLM, een cultureel perspectief` 3)? Zo ja, wat is uw reactie op de
constateringen en aanbevelingen in het rapport? Heeft u over dit rapport en
de aanbevelingen met de KLM-directie gesproken? Zo ja, wat zijn de
uitkomsten van dit gesprek? Zo nee, bent u voornemens met hen hierover in
gesprek te gaan en de Kamer hierover te informeren?

3
Hoe beziet u dit rapport in het licht van alle politieke discussies de
afgelopen jaren inzake de evenwichtige ontwikkeling van de hubs Schiphol en
Parijs Charles de Gaulle en de centralisatie van KLM-activiteiten en de
daarbij ontstane onrust?

4
Klopt het dat de afspraken, zoals gemaakt in oktober 2016 met de nieuwe CEO
van Air France-KLM nog steeds staan als een huis, te weten:
geen verdere centralisatie van KLM activiteiten,
geen bedrijfsonderdelen en banen overhevelen naar de Air France-
KLM holding in Parijs,
geen banen overhevelen van het KLM hoofdkantoor naar de
hoofdvestiging van Air France- KLM in Parijs,
zelfstandig financieel beheer voor KLM en de Nederlandse
stichtingen SAK I en SAK II,
de afspraken met de in 2010 verlengde Staatsgaranties blijven in
stand,
Zo nee, waarom niet?

5
Welke gevolgen zal de ontwikkeling van Boost als nieuwe dochteronderneming
onder de holding van Air France-KLM hebben voor de KLM qua zelfstandigheid,
werkgelegenheid, landingsrechten, centralisatie van activiteiten etc.?
Oftewel, welke gevolgen heeft Boost voor de onder vraag 4 genoemde
afspraken? En wat betekent dit plan precies, in het licht van eerdere
uitspraken van de bestuursvoorzitter van de holding Air France-KLM, waarbij
hij aangaf dat door dit plan de productiebalans tussen Air France en KLM
zal worden hersteld?

6
Worden de nieuwe Boost-vliegtuigen verdeeld via een vaste sleutel tussen
KLM en Air France of is het uitgangspunt van winstgevende groei leidend?
Indien een vaste sleutel leidend is, deelt u dan de zorgen dat dit kan
leiden tot verlies van zelfstandigheid van KLM, verdere centralisatie van
KLM-activiteiten en banenverlies in Nederland? Heeft u hierover contact
gehad met de holding Air France-KLM? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit
gesprek?

7
Hecht u nog steeds aan het naleven van de Nederlandse governance cultuur en
-structuur (het 'two-tier- model'), zoals verwoord door het kabinet tijdens
het plenaire debat over de situatie bij de holding Air France-KLM d.d. 26
oktober 2016? Zo nee, waarom niet?

8
Kunt u de eerdere uitspraak (gedaan in hetalgemeen overlegLuchtvaart van
23 februari jl.,) bevestigen waarin u zei dat het kabinet er geen
voorstander is dat de bestuursvoorzitter van Air France-KLM holding in de
Raad van Commissarissen van KLM komt? Zo nee, waarom niet?

9
Klopt het dat in de Executive Committee van de Air France-KLM holding
inmiddels nog maar vier van de twaalf zetels worden bezet door
Nederlanders, terwijl dat er in 2013 nogzes van deveertien waren? Wat is
uw visie daaromtrent? Welke afspraken zijn hierover gemaakt?

10
Kunt u deze vragen afzonderlijk van elkaar beantwoorden?

1) EenVandaag 18 juli 2017: "Wantrouwen bedreigt voortbestaan KLM."
2) Telegraaf 19 juli 2017: Onzekere toekomst Air France en KLM
3) De relatie tussen Air France en KLM zoals ervaren door de medewerkers:
een cultureel perspectief d.d. april 2017 geschreven door Philippe
dIribarne, Niels Noorderhaven

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid
Lain (SP), ingezonden 20 juli 2017 (vraagnummer 2017Z10522)

  • Ingediend: 24-07-2017