Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

Het bericht "Nederland tweede op lijst online illegale wapenhandel"


2017Z10554

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister van Veiligheid en Justitie
over het bericht "Nederland tweede op lijst online illegale wapenhandel"
(ingezonden 21 juli 2017)

1
Bent u bekend met het bericht van EenVandaag van donderdag 20 juli 2017
Nederland tweede op lijst online illegale wapenhandel? 1)

2
Uit internationaal onderzoek van onderzoeksinstituut Rand Europe 2) blijkt
dat Nederland wereldwijd een belangrijke speler is in de online wapenhandel
en zelfs op de tweede plaats (wereldwijd) qua omzet staat; in hoeverre
heeft u zicht op deze handel, wat bent u voornemens hiertegen te doen en
kunt u uitleggen hoe het kan dat uitgerekend Nederland internationaal deze
positie inneemt?

3
Welke interventiestrategie hanteert u op dit moment om deze specifieke
online wapenhandel adequaat het hoofd te bieden en vormen de vorenbedoelde
onderzoeksresultaten aanleiding om deze strategie te herzien?

4
Deelt u de mening dat online illegale wapenhandel, zoals bedoeld in
vorengenoemd onderzoek, in de strijd tegen onder andere de georganiseerde
criminaliteit en het internationale terrorisme absoluut onwenselijk is?
Deelt u de mening dat alles op alles moet worden gezet om deze handel
onmiddellijk een halt toe te roepen en de verkopers op te sporen en te
vervolgen?

5
Vormen de onderzoeksresultaten aanleiding het strafrechtelijk
instrumentarium op dit punt tegen het licht te houden en waar nodig te
herzien? Welke positie neemt de materieelstrafrechtelijke
antiterrorismewetgeving volgens u in ten aanzien van kopers en verkopers
van de hier bedoelde online aangeschafte illegale wapens?


1) http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-
items/75423/nederland_tweede_op_lijst_online_illegale_wapenhandel
2) https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2091.html

  • Ingediend: 24-07-2017