Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

De humanitaire crisissituatie in Gaza


2017Z10553

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken
over de humanitaire crisissituatie in Gaza. (ingezonden 21 juli 2017)

1
Hebt u kennisgenomen van de recente maatregelen die hebben geleid tot een
humanitaire crisissituatie in Gaza? 1)
2
Deelt u de opvatting dat deze crisis een opeenstapeling van oorzaken kent,
zoals de tien jaar durende blokkade van Isral en machtstrijd tussen
diverse Palestijnse machtsgroepen, zoals de Palestijnse Autoriteit en Hamas
en ook Mohammed Dahlan?Zo niet, wat is dan uw analyse?
3
Deelt u demening dat de opschorting van leveranties van brandstof voor de
elektriciteitsvoorziening een humanitaire noodsituatie schept, waarvan de
bevolking van de Gazastrook direct het slachtoffer is?
4
Deeltu tevensde mening dat haperingen in de elektriciteitsproductie
ernstige gevolgen hebben voor de watervoorziening?Zo niet, wat is dan uw
analyse?
5
Deelt u de opvatting dat de vervuiling van de Middellandse Zee als gevolg
van het ongezuiverd lozen van rioolwater het risico in zich draagt van
epidemien, niet alleen voor de bevolking van Gaza, maar ook voor
aangrenzende gemeenschappen in Isral en Egypte?
6
Klopt het dat ernstig zieke patinten in Gaza geweigerd zouden worden tot
gespecialiseerde ziekenhuizen in Isral? Zo ja, wordt hiermee het
internationale recht geschonden? Zo nee, hoe zit het dan wel?
7
Wat heeftu in het licht van deze recente crisis ondernomen om de toegang
tot Gaza te verbeteren, de leverantie van brandstof en reserveonderdelen te
optimaliseren en het uitreizen naar ziekenhuizen in Isral voor ernstig
zieke patinten weer mogelijk te maken? Kunt u dat toelichten?
8
Wat zijn de mogelijkheden die u heeft in het kader van het bilaterale
Samenwerkingsforum met Isral en ook het bilaterale Samenwerkingsforum met
de Palestijnse Autoriteit om deze acute crisis te bestrijden en een
structurele oplossing mogelijk te maken die op korte termijn leidt tot
opheffing van de blokkade? Op welke wijze gebruikt u deze mogelijkheden en
wat zijn daarvan de behaalde resultaten of de op korte termijn te
verwachten resultaten?
9
Bent u bereid om extra noodprogrammas van internationale ngos in Gaza te
steunen ten einde de allerergste nood te lenigen? Zo ja, om wat voor soort
projecten gaat het dan?Zo nee, waarom niet?


1) Gaza health care suffers as Palestinian factions play blame
game,http://www.reuters.com/article/us-palestinians-gaza-health-
idUSKBN1A40DX

  • Ingediend: 24-07-2017