Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

Het bericht dat door invoering van eigen bijdrage ggz de dwangopnames zijn verdubbeld en crisisopnamen zijn toegenomen


2017Z10550

Vragen van het lid Kooiman en Marijnissen (beiden SP) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat door invoering van
eigen bijdrage ggz de dwangopnames zijn verdubbeld en crisisopnamen zijn
toegenomen. (ingezonden 21 juli 2017)

1
Bent u bekend met het artikel van Nederlandse onderzoekers in JAMA
Psychiatry, waarin op basis van onderzoek geconcludeerd wordt dat na
invoering van de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg in 2012,
het aantal dwangopnames verdubbeld is en het aantal crisisbehandelingen is
gestegen? 1)
2
Deelt u de mening dat de extra kosten van 57,1 miljoen euro, die zijn
veroorzaakt door slechts een jaar eigen bijdragen in de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) (2012-2013) enorm hoog zijn? 2)
3
Is het volgens u zinvol geweest om in 2012 de eigen bijdrage voor de ggz in
te voeren, nu bekend is dat dit 57,1 miljoen euro heeft gekost aan extra
gedwongen opnames en uiteindelijk slechts 13,4 miljoen heeft opgeleverd?
4
Erkent u dat de impact van een dwangopname en crisisopname voor mensen die
psychische zorg nodig hebben vele malen groter is dan de impact van een
reguliere behandeling?
5
Erkent u dat dwang- en crisisopnamen zo veel mogelijk voorkomen moeten
worden?
6
Acht u het wenselijk dat door uw beleid het aantal reguliere ggz
behandelingen is afgenomen en het aantal dwangopnames en
crisisbehandelingen juist is toegenomen?
7
Erkent u dat het onderzoek aantoont dat mensen door de eigen bijdrage
afzien van noodzakelijk zorg en uiteindelijk meer en duurdere zorg nodig
hebben?
8
Acht u het wenselijk dat door de eigen bijdrage in de ggz het aantal
reguliere behandelingen bij mensen met een lager inkomen sterker daalde (13-
16 procent) dan bij mensen met een hoger inkomen (10-12 procent)? 3)

9
Deelt u de mening dat hieruit af te leiden is dat mensen met een kleine
portemonnee onevenredig hard worden getroffen door eigen bijdragen?

10
Welke acties gaat u verbinden aan de conclusie van dit onderzoek dat door
eigen bijdragen mensen zorg mijden en daardoor in een later stadium juist
meer zorg nodig hebben?
11
Is met het invoeren van de eigen bijdrage in de ggz het welzijn van de ggz
patint centraal gesteld, of de kosten?
12
Bent u bereid verder onderzoek te laten doen naar de (maatschappelijke)
kosten van eigen bijdragen in de zorg?

1) Association of Cost Sharing With Mental Health Care Use, Involuntary
Commitment, and Acute Care, Ravesteijn, B., Schachar, E.B, Beekman, A., T.,
F., et.al, Jama Psychiatry, 19 juli 2017
2) Medisch contact, 20 juli 2017
3) Medisch contact, 20 juli 2017


  • Ingediend: 24-07-2017