Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

Recente berichtgeving rondom zelfmoorden van jongeren


2017Z10548

Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over recente berichtgeving rondom
zelfmoorden van jongeren. (ingezonden 21 juli 2017)

1
Bent u bekend met de recente zelfmoorden van jeugdigen in Heerlen, Venlo en
Deelen en de zorgelijke geluiden die daarbij in de media verschenen over de
(mogelijk) tekortschietende rol van jeugdzorg(instanties) ? 1) 2) 3)
2
Kunt u aangeven of en zo ja, hoe het aantal zelfmoorden bij jeugdigen
jaarlijks door het ministerie wordt geregistreerd?
3
Is het u bekend of er de laatste jaren sprake is van een stijging of een
daling? Zo ja, op welke cijfers baseert u zich?
4
Kunt u een overzicht geven van de meest actuele cijfers? Zo nee, waarom
niet?
5
Wordt er geregistreerd in hoeveel van die gevallen er (op enigerlei wijze)
organisaties en instellingen voor jeugdzorg betrokken waren bij de zorg
rondom de jeugdige die zelfmoord pleegde? Zo ja, heeft u een indicatie in
hoeveel van die gevallen de jeugdzorg (mogelijk) tekortschoot? Zo nee, bent
u bereid dit in kaart te (laten) brengen?
6
Kunt u aangeven op welke manier(en) gemeenten, organisaties en (gesloten)
instellingen voor jeugdzorg aandacht geven aan preventie, signalering en
behandeling van zelfmoordproblematiek? Kunt u aangeven welke rol het
ministerie daarbij speelt, bijvoorbeeld in de communicatie richting deze
instanties of in de publieksvoorlichting richting jeugdigen en overige
betrokkenen?
7
Bent u van mening dat de rolverdeling tussen de diverse instanties
duidelijk is? Zo ja, waar baseert u dit op?
8
Kunt u aangeven of en zo ja, op welke manier, het stelsel rondom de
preventie, signalering en behandeling van zelfmoordproblematiek in de
laatste jaren veranderd is? Kunt u aangeven of hierin door specifiek de
decentralisaties vanaf 1 januari 2015 nog zaken gewijzigd zijn? Zo nee,
waarom kunt u dit niet?


9
Kunt u aangeven of u naar aanleiding van de onder vraag 1 genoemde recente
zelfmoorden onder jeugdigen aanleiding ziet om op landelijk niveau
beleidsmatige veranderingen door te voeren danwel om de communicatie
richting gemeenten, organisaties, (gesloten) instellingen en/of jeugdigen
en hun netwerk op dit gebied te verbeteren of te veranderen? Kunt u
aangeven waarom wel of niet?

1)http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170718_00043627/inspectie-regie-
jeugdzorg-ontbrak-voor-zelfdoding-tharukshan
2)http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170703_00042834/school-uitte-zorgen-over-
jongen-11-die-zelfmoord-pleegde
3)http://www.ad.nl/binnenland/zelfmoordpreventie-niet-op-orde-bij-
instelling-voor-jeugdzorg-in-deelen~a3437359/

  • Ingediend: 24-07-2017