Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

Het bericht dat de Nederlandse overheid grote steken heeft laten vallen in het verlenen van bijstand aan een Nederlander die in de VS al 33 jaar gevangen zit.


2017Z10547

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU), Van
Nispen (SP), Van Ojik (Groenlinks), Thieme (PvdD), Baudet (FvD), Kuzu
(Denk), Van de Hul (PvdA) en Knops (CDA) aan de minister van Buitenlandse
zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de
Nederlandse overheid grote steken heeft laten vallen in het verlenen van
bijstand aan een Nederlander die in de VS al 33 jaar gevangen zit.
(ingezonden 21 juli 2017)

1
Wat is uw reactie op de reconstructie van de Volkskrant waaruit het
indringende beeld ontstaat dat de Nederlandse overheid grote steken heeft
laten vallen ten aanzien van een Nederlander, de heer Singh, die al 33 jaar
in de VS gevangen zit en mogelijk onterecht veroordeeld is voor twee
moorden die hij niet gepleegd heeft? 1)
2
Waarom heeft Nederland niets gedaan ten gunste van de heer Singh toen bleek
dat de Amerikaanse officier van justitie die belast was met de zaak, zelf
werd veroordeeld wegens corruptie en het arrangeren van belastend bewijs en
dus duidelijk werd dat het strafproces van de heer Singh niet geheel
onomstreden was?
3
Kunt u toelichten hoe het mogelijk was dat de Nederlandse consul en
ambassadeur herhaaldelijk bij het Nederlandse ministerie van Justitie
hebben aangedrongen op een 'spoedig' besluit over het invliegen van een
cruciale ontlastende getuige, maar vanuit het ministerie van Buitenlandse
zaken werd aangegeven dat een officieel rechtshulpverzoek uit de Verenigde
Staten nimmer is ontvangen en daarom geen gevolg is gegeven aan het
verzoek? Wat heeft Nederland zelf gedaan om aan te dringen op een officieel
rechtshulpverzoek van de Amerikanen?
4
Waarom is destijds geen navraag gedaan naar het vertrouwensrapport dat niet
is afgerond maar wel in opdracht van de Nederlandse overheid werd opgesteld
en waaruit een vermoeden van een omstreden rechtsgang van een Nederlander
in het buitenland zou hebben gebleken?
5
Hoe beoordeelt u de weigering van Justitie-ambtenaren in 2015 om mee te
werken aan een overplaatsing naar Nederland op humanitaire gronden ondanks
een oproep daartoe van de Nederlandse consul-generaal in San Francisco?
Deelt u de opvatting dat die weigering geheel is toe te schrijven aan de
minister van Veiligheid en Justitie, was de minister van Veiligheid en
Justitie voorafgaand aan de gestuurde weigering op de hoogte van die
voorgenomen weigering en hoe verhoudt het genomen besluit zich naar uw
opvatting tot de constatering in de reconstructie dat de minister van
Veiligheid en Justitie niet volledig op de hoogte was van de omstreden
rechtsgang?
6
Indien de minister van Veiligheid en Justitie wel en tijdig op de hoogte
was geweest van de omstreden rechtsgang in de zaak van Singh, had dat tot
een andere conclusie kunnen leiden in zijn verzoek tot overplaatsing? Zo
ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
7
Hoe verklaart en beoordeelt u dat de heer Singh gedurende 12 jaar van zijn
detentie geen enkel consulair bezoek en nauwelijks bijstand uit Nederland
heeft gehad?
8
Hoe verklaart en beoordeelt u dat uit zes documenten in de reconstructie
blijkt dat meerdere overplaatsingsverzoeken zijn gedaan maar dat deze niet
de verantwoordelijke consulair medewerker hebben bereikt?
9
Erkent u de fouten die zijn gemaakt vanuit beide departementen waarbij de
heer Singh 12 jaar van zijn detentie geen enkel consulair bezoek en
nauwelijks bijstand uit Nederland heeft gehad, overplaatsingsverzoeken zijn
verdwenen en waarbij het ministerie van Veiligheid en Justitie, ondanks
verzoek van de consul-generaal en de omstreden rechtsgang, heeft geweigerd
om mee te werken aan de overplaatsing van de heer Singh naar Nederland?
10
Welke zorgvuldigheidsmaatregelen neemt u op beide departementen om te
voorkomen dat dergelijke fouten bij consulaire bijstand en
overplaatsingsverzoeken zich opnieuw kunnen voordoen?
11
Bent u bereid om alles in het werk te stellen om de heer Singh alsnog en zo
snel mogelijk overgeplaatst te krijgen naar Nederland? Wat is in dat kader
de laatste stand van zaken met het parole-verzoek voor voorwaardelijke
vrijlating op medische gronden en het gratieverzoek dat bij de Amerikaanse
autoriteiten door de heer Singh is ingediend en dat door minister-president
Rutte andermaal en expliciet in 2016 is ondersteund in een brief aan de
gouverneur van Californi? Bent u bereid bij de Amerikaanse autoriteiten
aan te dringen op een spoedig besluit?

12
Bent u bereid om, gezien de gebrekkige bijstand in de zaak Singh, op korte
termijn ook de bijstand aan de voormalig Argentijns-Nederlandse piloot
Julio Poch tegen het licht te houden en te bezien welke stappen daarin
consulair gezet kunnen worden nu de zaak tegen Julio Poch in Argentini
opnieuw vertraging lijkt op te lopen?


1) Volkskrant.nl, 15 juli 2017


Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van leden Van
Nispen en Karabulut (beiden SP), ingezonden 19 juli 2017 (vraagnummer
2017Z10499)
  • Ingediend: 24-07-2017