Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

364
dagen wachtend op antwoord

Lange afstandswedstrijden in de duivensport, waarbij meer dan de helft van de dieren uitvalt.


2017Z10519

Vragen van de leden Wassenberg en Arissen (beiden PvdD) aan de
staatssecretaris van Economische Zaken over lange afstandswedstrijden in de
duivensport, waarbij meer dan de helft van de dieren uitvalt. (ingezonden
20 juli 2017)

1
Kent u het bericht Helletocht voor de sterkste duiven, waarin wordt
omschreven hoe tijdens een jaarlijkse lange afstandswedstrijd duizenden
duiven de eindstreep niet hebben gehaald, omdat ze gedesorinteerd raken
door onweer of storm, temperaturen van ver boven de 30 graden moeten
trotseren en in n ruk meer dan duizend kilometer moeten afleggen? 1)

2
Hoe beoordeelt u het feit dat van de Belgische duiven slechts 32,5% is
teruggekeerd voor het sluiten van de registratie (2577 van de 7907 dieren)?
Hoe groot is het percentage van de 4.492 Nederlandse duiven dat de
helletocht van Barcelona naar Nederland niet heeft overleefd of dat vermist
is geraakt?

3
Hoe oordeelt u over het dierenwelzijn voor wat betreft dit soort slopende
tochten van soms meer dan duizend kilometer?

4
Deelt u de mening dat bij dierenwedstrijden, waar grote prijzen aan zijn
verbonden, het risico op benadeling van het welzijn van de dieren wordt
vergroot? Zo nee, waarom niet?

5
Kunt u een overzicht geven van het aantal wedstrijden dat jaarlijks
plaatsvindt in de duivensport, opgesplitst in korte afstand en lange
afstand, het aantal duiven dat hiervoor wordt gebruikten de hoogte van de
uitval onder de duiven? Zo nee, waarom niet?

6
Welke dierenwelzijnsrichtlijnen gelden er voor het inzetten van duiven bij
trainingen en wedstrijdvluchten en door wie zijn deze richtlijnen
opgesteld? Acht u deze richtlijnen voldoende om het welzijn van de duiven
te waarborgen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, op welke wijze bent u
voornemens hier verandering in te brengen?

7
Op welke wijze en door welke instantie wordt er toezicht gehouden op de
uitoefening van trainingen en wedstrijden met duiven en op de naleving van
eventuele richtlijnen? Acht u dit toezicht voldoende? Welke rol ziet u
hierbij weggelegd voor de (landelijke) overheid?

8
Deelt u de mening dat een verbod op lange afstandswedstrijden nodig is om
het welzijn van duiven te beschermen? Zo ja, bent u bereid tot het
instellen van een verbod op deze langeafstandswedstrijden met duiven?

9
Welk verband bestaat er tussen uitval bij dit soort lange afstandsvluchten
en duivenoverlast in steden? Deelt u de opvatting dat verdwaalde duiven
terecht kunnen komen in steden, waar ze voor overlast kunnen zorgen? Zo
nee, waarom niet? Bent u bereid hiertoe onderzoek naar te laten doen?

1) De Volkskrant, 18 juli 2017

  • Ingediend: 20-07-2017