Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

364
dagen wachtend op antwoord

De problemen bij Anbang en de gevolgen daarvan voor de polishouders van Vivat (oa Zwitserleven, Reaal en Route Mobiel)


2017Z10517

Vragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financin over de
problemen bij Anbang en de gevolgen daarvan voor de polishouders van Vivat
(oa Zwitserleven, Reaal en Route Mobiel). (ingezonden 20 juli 2017)

1
Herinnert u zich dat u tijdens het Algemeen overleg Pensioenen op 15 juni
jl. heeft toegezegd dat u zich met de toezichthouder zou beraden over wat u
over Anbang/Vivat naar buiten zou kunnen brengen en dat als u iets naar
buiten zou kunnen brengen, u dat zou doen? Erkent u dat u veel toezeggingen
voor informatie uit dat debat bent nagekomen maar nou net deze niet?

2
Kunt u aangeven hoeveel polishouders Vivat in Nederland heeft en welke
bedragen zij ingelegd hebben per type polis en hoeveel polissen er zijn
(levensverzekering, auto etc.)?

3
Herinnert u zich dat u in 2015 aan de Kamer schreef dat De Nederlandsche
Bank (DNB) voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor de
overname van Vivat door Anbang toetst aan de volgende criteria:
betrouwbaarheid van de koper en de beoogd bestuurders;
geschiktheid van de beoogd bestuurders;
de financile soliditeit van de koper;
het kunnen blijven voldoen aan de prudentile wettelijke regels, waarbij
zal worden gekeken naar (de houdbaarheid van) het beoogde bedrijfsmodel en
de duurzaamheid van de beoogde strategie;
de governance (besturingsmodel, aandeelhouderstructuur) en integriteit
van de overnemende partij, inclusief het al dan niet bestaan van vermoedens
tot witwassen of terrorismefinanciering of het vergroten van het risico
hierop; daarbij is het onder andere van belang te weten wie de
uiteindelijke aandeelhouders zijn (ultimate beneficial owner);
het verstrekken van volledige en juiste informatie door de koper,
en dat die verklaring van geen bezwaar in juli 2015 ook is afgegeven?
(Kamerstuk 33 532, nr. 39)

4
Hoe beoordeelt u de feiten, namelijk dat sinds de overname van Vivat door
Anbang:
- de bestuursvoorzitter van Vivat kort na de overname opstapte?
- de bestuursvoorzitter van Anbang gearresteerd is en afgetreden is?
- S&P geen rating meer geeft aan Vivat omdat zij geen volledig inzicht meer
heeft?
- de schuldpositie van Anbang explosief is toegenomen?
- de Chinese overheid bepaald heeft dat Anbang drie maanden lang geen
nieuwe producten op de markt mag brengen?

5
De arrestatie van de bestuursvoorzitter van Anbang in China duidt op een
strafrechtelijk onderzoek aldaar; kunt u aangeven of in verband met deze
arrestatie ook in Nederland strafrechtelijke onderzoek is geweest, c.q.
gaande is die verband houdt met activiteiten binnen Anbang?

6
Zou Anbang op dit moment nog een verklaring van geen bezwaar kunnen krijgen
voor een overname in Nederland?

7
Bent u ervan op de hoogte dat de Belgische toezichthouder vanwege deze
ontwikkelingen Anbang extra doorlicht, omdat Anbang juist in Belgi twee
overnames gedaan heeft? (http://www.tijd.be/ondernemen/banken/Nationale-
Bank-licht-eigenaar-Bank-Nagelmackers-en-Fidea-
door/9907084?ckc=1&ts=1500394427)

8
Is de Nederlandse toezichthouder even alert als de Belgische en doet zij
een soortgelijke doorlichting?

9
Zijn er extra gevaren voor polishouders van polissen bij Anbang/Vivat door
deze ontwikkelingen of niet?

10
Kunt u er, in overleg met de toezichthouder voor zorgen dat er geen
mogelijkheden zijn om kapitaal te onttrekken aan Vivat (inlcusief leningen
van Vivat aan Chinese entiteiten)?

11
Kunt u deze vragen een voor een en binnen de reguliere termijn
beantwoorden?

  • Ingediend: 20-07-2017